ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka Základní školy Kolín V., Mnichovická 62 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

volby do školské rady

Školská rada má 6 členů:
– 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků
– 2 členy volí pedagogičtí pracovníci
– 2 členy jmenuje zřizovatel

Volby členů školské rady, kteří v ní budou zastupovat rodiče nezletilých žáků, se uskuteční v pondělí 17. 5. 2021 (místo bude upřesněno).

Oprávněné osoby, kterými jsou dle zákona 561/2004 Sb. všichni zákonní zástupci žáků, navrhují kandidáty na členství ve Školské radě. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Do kandidátky se mohou přihlásit zájemci o práci ve školské radě do 30. 4. 2021, a to písemně na adrese školy nebo emailem na adrese: skola@5zskolin.cz.

Volební období je tříleté.

Kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy. Volební komise zajistí, aby všichni oprávnění voliči měli k dispozici kandidátní listiny.

 

V Kolíně dne 17. 4. 2021       PhDr. Mgr. Iva Lokajová, ředitelka školy