ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy Kolín V., Mnichovická 62 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

volby do školské rady

Školská rada má 6 členů:
– 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků
– 2 členy volí pedagogičtí pracovníci
– 2 členy jmenuje zřizovatel

Volby členů školské rady, kteří v ní budou zastupovat rodiče nezletilých žáků, se uskuteční v pondělí 24. 5. 2021 od 15.00 – 16.00 v atriu školy.

Volební období je tříleté.

Kandidátní listina bude zveřejněna v atriu školy. Volební komise zajistí, aby všichni oprávnění voliči měli k dispozici kandidátní listiny.