ZŠ Mnichovická, Kolín > Pro žáky a rodiče > Přijímací řízení do SŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 12. a 13. dubna 2021 (čtyřleté obory vzdělání), 14. a 15. dubna 2021 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání proti původnímu nepřijetí úspěšné.

Předvyplněné přihlášky dostane žák 2. stupně s pololetním vysvědčením. Žáci 1. stupně požádají o vydání přihlášky výchovnou poradkyni Mgr. Šárku Růžkovou, zápisový lístek vyzvedne zákonný zástupce v termínu uvedeném výše. Do 18. února 2021 přinesou žáci vyplněné přihlášky do školy, budou jim orazítkovány a podepsány ředitelkou školy. Přihlášky podává zákonný zástupce do 1. března 2021 do žákem zvolené školy.

8. března 2021 (12.30 – 15.30) si rodiče osobně vyzvednou zápisový lístek ve škole u výchovné poradkyně Mgr. Šárky Růžkové. V případě přijetí do SŠ, vyplní ZL a odevzdají ho do příslušné SŠ.