ZŠ Mnichovická, Kolín > Pro žáky a rodiče > Přijímací řízení do SŠ

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.

Žáci předtištěné formuláře obdrží s pololetním vysvědčením. 12. 2. 2018 odevzdají výchovné poradkyni dovyplněné a podepsané přihlášky ke kontrole. Do 1. 3. 2018 rodiče odešlou přihlášky do jednotlivých škol.

  1. termín přijímacích zkoušek je 12. 4. 2018 pro 9. ročník, 13. 4. pro 5. ročník
  2. termín přijímacích zkoušek je 16. 4. a 17. 4. 2018

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává. Zápisový lístek si rodič vyzvedne ve škole 8. nebo 15. 3. 2018 od 7, 00 – 7, 55; 14, 00 – 16, 00 v přístavbě u výchovné poradkyně.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání proti původnímu nepřijetí úspěšné.