Pilotní program Škola doby datové a grantový program O2 Chytrá škola

Naše škola byla v červnu 2018 spolu s deseti školami vybrána společností O2 do pilotního programu Škola doby datové. Ten se zaměřil na vzdělávání žáků v oblasti internetové bezpečnosti a mediální gramotnosti. Cílem programu je i zlepšit schopnost mladé generace chránit se před nebezpečími moderních technologií pomocí vzdělávání dětí i dospělých. Jeho snahou je i podpora mediální výchovy a zapojení IT techniky do školních vzdělávacích programů, klade si za cíl také vedení žáků k zájmu o programování a kybernetiku. Vedle vzdělávání žáků neopomíná i na zapojení jejich rodičů. Výstupem programu je i Portál O2 Chytrá škola který vás provede všemi oblastmi digitálního světa od zabezpečení dat až po způsoby mediální manipulace. Najdete tu články, videa i kvízy. V květnu 2019, po ročním ověřování na pilotních školách, spustila společnost O2 grantový program O2 Chytrá škola. Partnery programu je již zmiňovaná společnost O2, MŠMT ČR a Univerzita Palackého Olomouc.

 

Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší II

Od 1. 2. 2019 je naše škola zapojena do projektu OP VVV Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011869

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II

Název projektu CZ: Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší II

Název projektu EN: School smile with creative teachers suits II

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Naše škola se účastní těchto aktivit:

CLIL ve výuce v ZŠ

Školní speciální pedagog -personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – osobnostně sociální rozvoj

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – polytechnické vzdělávání

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ -čtenářská gramotnost

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ -matematická gramotnost

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ -cizí jazyky

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ -polytechnické vzdělávání

Školní asistent – personální podpora ŠD

Projektový den v ŠD

 

UČÍME SE PŘÍBĚHEM

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094
Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021
Více informací k projektu.

 

ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČR

Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se věnují práci s nadanými dětmi.  Od letošního roku patříme mezi tyto školy i my.

Mezi podmínky spolupráce patří vytváření podmínek pro vzdělávání nadaných dětí, pravidelné testování IQ či každoroční účast na Logické olympiádě. Jednou z podmínek spolupráce je i každoroční zasílání „zprávy o plnění spolupráce“. Tyto zprávy jsou zveřejňovány na webu deti.mensa.cz a jejich cílem je informovat veřejnost pravdivě o aktuálním dění v dané škole, co se týče aktivit pro rozvoj talentu a nadání.

Více informací získáte nahttps://deti.mensa.cz/

Seznam škol spolupracujicích s Mensa naleznete zde  https://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly

 

Mensa České republiky

Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tedy s IQ nad 130). Mensa ČR nabízí svým členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí.

Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti. Nejvýznamnějším přínosem pro účastníky všech mensovních akcí bývá však přátelské prostředí a inspirující atmosféra.

Dětská Mensa

Dětská Mensa je platformou při Mense ČR. Aktivity DM jsou zaměřeny především na věkovou skupinu osob 5–19 let.

Citováno z webových stránek http://deti.mensa.cz/

 

Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší

 

– VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ

– ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Od 1. 2. 2017 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší“. Cílem výzvy je podpořit základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga.

Registrační číslo projektu:

Název operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Rozpočet projektu celkem: 1 024 804,00 ,- Kč

 

Naše škola se zapojila do následujících šablon:

  • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ – 0,5 úvazku
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Matematická gramotnost
  • CLIL ve výuce na ZŠ
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Čtenářská gramotnost
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Matematická gramotnost
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ

 

Do projektu jsou zapojeni všichni pedagogové školy. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Publicita_-_ZŠ_Kolín,_Mnichovická (1)

 

Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy

 

Název projektu:  „Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy“

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589

Doba trvání projektu:  od 1.11. 2016 do 31.10. 2019.

Pozice školy v projektu:  spolupracující škola

Předkladatel projektu:  Nová škola o.p.s.

Hlavním cílem projektu: je zkvalitnění sytému vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti prostřednictvím školních čtenářských klubů.

Obsah projektu: Jak už sám název napovídá, smyslem tohoto projektu je ověřit fungování čtenářských klubů u žáků na druhém stupni základní školy. Ve spolupráci s 27 čtenářskými kluby v základních školách napříč celou Českou republikou, budeme hledat cesty jak nejlépe vzdorovat „čtenářské krizi“, která je s nástupem puberty patrná téměř u všech čtenářů.

Cílem klubu je pozitivně ovlivňovat členy v jejich vztahu ke knihám a čtení, přenést kladný postoj ke čtenářství i do jejich osobního života a tím alespoň částečně kultivovat i jejich domácí prostředí. Klub je vybaven podsedáky a kusovými koberci. Ve chvílích samostatného tichého čtení odpoutání se od lavic umožní vyhledat každému žákovi pohodlnou pozici, což je jedno ze základních pravidel pro rozvoj čtenářství velmi osvědčené metody RWCT.

Náplň klubu již od počátku zakládáme na třech stěžejních čtenářských aktivitách: sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem (zde klademe důraz na vrstevnické doporučování, které je hlavním faktorem při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec), půjčování knih domů – podle jasně daných pravidel a přímá práce s knihou během samotné schůzky s důrazem na samostatné čtení knih dle vlastního výběru formou dílny čtení, resp. přímá práce s knihou formou čtenářských lekcí. Ve čtenářském klubu budeme kromě pravidelné činnosti organizovat i schůzky s odlišnou náplní. Jedná se o Den otevřeného klubu, kdy jsou pozváni rodiče či spolužáci, resp. ostatní učitelé naší školy, návštěvy osobností  v klubu a scénické čtení v klubu.

Navazujeme na tříleté zkušenosti projektu, do kterého jsme se aktivně zapojili „Brána ke vzdělávání“ financovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ve škole bude každou středu od 14:00 – 15:30 hod. probíhat čtenářský klub, který je určen žákům 2. stupně základní školy. Čtenářský klub vedou souběžně naše dvě paní učitelky.

Spolupracující školní čtenářské kluby budou podpořeny moderovanou kolegiální podporou.

Na naší základní škole  vznikne „centrum kolegiální podpory“, které se bude snažit o šíření poznatků s vedením čtenářských klubů do nezapojených škol. V rámci této aktivity budeme organizovat odpolední setkání na různá čtenářská témata, která mají návaznost na klubovou práci, resp. cílený rozvoj čtenářství.

Projekt má i výzkumný potenciál,  zahrnuje vstupní i výstupní vlnu dotazování, mapování rozvoje zkušeností klubových manažerů  a zjišťování dopadu klubové práce na velmi pozvolnou proměnu prostředí celé školy směrem k inkluzivnímu čtenářskému společenství.

Součástí projektu budou i pravidelná autorská čtení a besedy se současnými dětskými autory.

 

Centrum kolegiální podpory – čtenářská gramotnost

V rámci projektu „Školní čtenářské kluby“ bylo v naší škole zřízeno Centrum kolegiální podpory.  Hlavní myšlenkou vzniku center je především možnost průběžného sdílení zkušeností v oblasti dětského čtenářství mezi pedagogy ZŠ, MŠ či SŠ, knihovníky, vychovateli, rodiči a všemi, které toto téma zajímá.

V České republice vzniklo osm center, v nichž probíhají jednou za měsíc dvouhodinová setkání formou workshopu na předem dané téma. Při těch mohou účastníci pomocí osvědčených metod rozvíjet své znalosti a zkušenosti a inspirovat se pro svoji další práci. Pod odborným vedením si budou moci formulovat konkrétní dopad vyslechnutých inspirací na svou práci a hledat vlastní zónu nejbližšího rozvoje v oblasti didaktiky čtenářské gramotnosti.

 

Matematické kluby

Název projektu:  „Matematické kluby“

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593

Doba trvání projektu:  od 1.1. 2017 do 31.12. 2019.

Pozice školy v projektu:  spolupracující škola

Předkladatel projektu: Nová škola o.p.s. ve spolupráci s H-mat o.p.s

Hlavním cílem projektu: je pilotně ověřit metodiky a obsahové náplně matematických klubů (MK) vedených Hejného metodou pro sociálně a kulturně heterogenní skupinu žáků.

Obsah projektu: Vytvořit a pilotně ověřit metodiku a obsah matematických klubů jako mimokurikulární aktivity pro žáky 1. stupně ZŠ (konkrétně 1. -3- ročníku ZŠ) se zaměřením na žáky socioekonomicky znevýhodněné a z kulturně odlišného prostředí, za účelem podpory jejich matematické gramotnosti. Vzbuzením zájmu o matematiku (rozvoj vnitřní motivace, porozumění procházeným jevům, umožnění radosti z osobních objevů). Podpořením intelektuálního rozvoje dítěte (komunikace matematiky ústně i písemně, spolupráce ve skupině, analýza problémových situací, opravování si chyb. Vhodnou organizací a uspořádáním matematických klubů tak, aby byly atraktivní a motivující pro cílovou skupinu dětí.

Metodou akčního výzkumu identifikovat, specifikovat a ověřit principy úspěšné práce s žáky z akcentované cílové skupiny, včetně vytvoření souboru vhodných úloh a her, které podpoří aktivní zapojení těchto dětí do práce při hodinách matematiky, jejich porozumění zadávaným úlohám a širší sociální integraci ve třídě.

Umožnit přenos zkušeností ověřených principů a metodik práce s heterogenní skupinou účastníků matematických klubů z mimokurikulárních aktivit i mezi pedagogy 1. stupně ZŠ, kteří vyučují matematiku metodou výuky orientované na budování schémat (VOBS) v běžné výuce.

Projekt má 2 základní fáze:

  1. fáze testování  metodiky
  2. fáze ověřování metodiky

Matematický klub povedou dva pedagogové a konzultovat s nimi bude odborník na žáky se SVP. Prostřednictvím pilotování této metodiky si chceme ověřit, že s Hejneho metodou mohou pracovat i žáci se SVP.

 Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR)

Naše škola se zapojila do výše uvedeného projektu KIPR. Tento projekt pomáhá školám v orientaci v poskytování podpůrných opatření, v práci s doporučením pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Úkolem je podpořit pedagogy v této práci, metodicky pomáhat, realizovat programy dalšího vzdělávání pro pedagogy. Škole nabídne zvýšenou podporu školských poradenských zařízení, intenzivní konzultace s těmito zařízeními, zapojení se do ověřování nových forem práce s žáky, jejichž vzdělávání vyžaduje zvýšené nároky na práci pedagoga, možnost podpory při vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Individuální systémový projekt  Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)  realizuje NÚV Praha, je financován z EU.

Naše škola je do tohoto projektu zařazena od dubna 2017, spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání a podílí se na zkvalitnění poradenské služby pro žáky.

 

Na prevenci s úsměvem – efektivní vzdělávání celého pedagogického sboru

„Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.“

Na projekt jsme získali neinvestiční dotaci ve výši 30 000,- Kč od Středočeského kraje č. SVČ/PPP/031031/2017 v rámci grantového řízení z Fondu sportu, volného času a primární prevence na rok 2017.

Projekt je zaměřený na zvyšování kompetenci pedagogických pracovníků školy v oblasti primárně preventivních aktivit. Jeho podstatu tvoří vzdělávání a příprava pedagogů na práci s žáky ohroženými vznikem rizikového chování. Učitelé si prostřednictvím dalšího vzdělávání osvojí moderní pedagogické metody jako nástroj pro práci s tématy sociálně nežádoucích jevů. Projekt je zaměřený na včasnou prevenci, diagnostiku školního šikanování a školní nekázně. Projekt je nedílnou součástí MPP naší školy – další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence. Projekt je realizován ve spolupráci Společně k bezpečí o.s. a osvědčenou lektorkou Mgr. Michaelou Veselou.

Cílem je seznámit pedagogy s problematikou školního násilí a problematikou školního šikanování. Učitelé si osvojí dovednosti nutné k rozpoznání tohoto jevu a k jeho vyšetřování. Důraz je kladen na dynamiku vztahů ve školní třídě a škole, na vyšetřování, rozkrývání šikany a na možnosti řešení. Vzdělávací projekt je koncipován více preventivně.

Dalším cílem je získání dovedností nutných pro řešení školní nekázně, diagnostiku jejích příčin a získání teoretických znalostí o příčinách, které k nekázni vedou. Pedagogové se seznámí s příčinami školní nekázně, s diagnostickými technikami, jak příčinu odhalit a osvojí si některé dovednosti, které jim pomohou při překonání tohoto významného jevu a při jeho částečné nebo úplné eliminaci. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti a schopnost používat kázeňské prostředky účelně a efektivně a dokázat si poradit ve složitých situacích, které kontakt s agresivním nebo rozrušeným žákem přináší. Hlavním přínosem pro učitele je, že si prostřednictvím dalšího vzdělávání osvojí moderní pedagogické metody jako nástroj pro práci s tématy sociálně nežádoucích jevů.

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí s Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách.

Projekty „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“

Ve školním roce 2017/2018 jsou nově pro děti od 1. až do 9. tříd vyhlášeny 2 školní projekty. Prvním školním projektem je „Ovoce a zelenina do škol“. Tento projekt přetrvává z minulých let a jeho cílem je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí. Dalším školním projektem je projekt „Mléko do škol“, který má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí.

V obou případech se jedná o projekty  Evropské unie a České republiky. Děti 1.- 9. tříd ZŠ mají nárok na 1 ks ovoce nebo zeleniny  a dále 1 ks neochuceného mléka/mléčného výrobku 1 x za 14 dní. Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma.

 

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni

Jsme škola, která se snaží být otevřenou rodičům, proto jsme se zapojili do projektu Rodiče vítáni. Jsme certifikovanou školou. To znamená, že jsme školou, která se snaží o vzájemnou spolupráci rodičů a školy, chováme se vstřícně a partnersky, jde o značku pro školy otevřené rodičům.

Přejeme si, abychom všichni společně táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. To vše je ku prospěchu dětí, které nám jsou svěřeny.

Více informací na: http://www.rodicevitani.cz/