Pravidla a kritéria hodnocení absolventských prací 9. ročníku

Pravidla absolventských prací

Soubory ke stažení:


Příklady témat absolventských prací:

<!–

Absolventská práce je jednou z forem, jak škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí základní vzdělávání. Její vypracování a odevzdání stanovuje naše škola jako povinnou součást práce žáka 9. ročníku.

Žák by měl vypracováním prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 • schopnost dlouhodobější samostatné práce
 • schopnost vyhledávání a zpracování informací
 • schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
 • schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma
 • schopnost výtvarného zpracování tématu
 • schopnost vyjádření v cizím jazyku
 • schopnost napsat text pomocí textového programu v počítači

Požadavky na absolventskou práci:

 • musí být mezioborová, tj. spojovat poznatky více (2 – 3) různých předmětů
 • musí obsahovat
 • vlastní úvahu
 • výtah z alespoň dvou různých informačních zdrojů (literatura, Internet, ústní svědectví)
 • výtvarnou část (buď samostatné výtvarné dílo, nebo vlastní grafickou úpravu)
 • cizojazyčnou část (alespoň např. popisy vyobrazení, souhrn, krátký komentář)
 • každý zdroj informací musí být co nejpřesněji citován (nestačí např. Internet, ale musí být uveden přesný odkaz na příslušnou stránku)
 • práci je třeba zpracovat na počítači (výjimkou jsou části, kde to není technicky možné, popř. části, kde je zpracování na počítači nevýhodné – např. vlastní výtvarná díla)

Hodnocení:

Práce bude posuzovat komise složená z učitelů. Posuzovat je bude na základě přečtení práce a ústní obhajoby žáka. Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny 3 stupni – vynikající, velmi dobrý, postačující. Nejlepší práce budou odměněny.

Kromě tohoto hodnocení se bude k úrovni práce přihlížet při hodnocení v některých předmětech – konkrétně ve volitelných předmětech a v cizím jazyce (schopnost napsat krátký text v cizím jazyce), dále pak v předmětech, které jsou stěžejní vzhledem k zvolenému tématu.

Neodevzdání práce může být v některém z těchto předmětů (podle zaměření práce) důvodem k hodnocení stupněm „nedostatečný“ na úrovni pololetní, či čtvrtletní písemné práce.

Kritéria při posuzování:

 • věcná správnost
 • obsah vlastních myšlenek
 • spojení více předmětů
 • využití více informačních zdrojů
 • nápaditost a originalita zpracování
 • grafická úprava
 • splnění všech povinných součástí
 • přesnost citací
 • gramatická a stylistická úroveň

Průběh zpracování:

Na počátku školního roku obdrží žáci pokyny ke zpracování, pravidla i kritéria hodnocení. Vyberou si z nabídky určité téma a dostanou přiděleného vedoucího práce z řad učitelů. Na toho se mohou během práce obracet s žádostmi o radu a pomoc. Absolventské práci se má žák věnovat především v době mimo vyučování, v hodinách informatiky a po dohodě s vyučujícím od dubna v jednotlivých předmětech. Počítačovou učebnu mohou žáci po dohodě využívat pro účely své absolventské práce v druhém pololetí také mimo svůj rozvrh.( Informační centrum je v provozu každou středu odpoledne)

Časový harmonogram:

 • listopad – každý žák si vybere téma práce a odevzdá přihlášku
 • prosinec – květen – tvorba práce pod vedením garanta
 • květen – odevzdání práce třídnímu učiteli do 20. května
 • červen – ústní obhajoby
 • červen – „absolventský den“ – slavnostní vyhlášení výsledků a prezentace nejlepších prací

Výběr tématu práce:

 • téma žáci volí ze seznamu témat, popř. nabídnou ke schválení některému z vyučujících své vlastní téma
 • téma ze seznamu mohou současně zpracovat nejvýše dva žáci z jedné třídy
 • v případě, že zájem bude větší a žáci se nedomluví mezi sebou, popř. nezvolí téma vlastní, bude se o téma losovat

Zpracování:

 • práce bude zpracována na počítači (výjimky třeba konzultovat, např. vlastní výtvarná díla atp.) a svázána
 • rozsah práce je min. 8 stran textu formátu A4 – jednostranný tisk
 • do rozsahu práce se nezahrnují přílohy, obsah práce, seznam použité literatury a dalších zdrojů
 • jednotný vzhled bude mít obálka – vazba (přední a zadní desky), šablony budou k dispozici na internetu, ve škole
 • jednotná bude také úvodní strana práce – šablona bude k dispozici na internetu, ve škole
 • práci je třeba odevzdat ve dvojím vyhotovení
 • v cizím jazyce musí být zpracován text v rozsahu poloviny strany formátu A4, která část práce to bude záleží na vás a vedoucím práce
 • je třeba dodržovat pravidla publikovaná na internetu a v jednotlivých třídách (hlídejte si především ty části, které jsou zpracovány jednotně – obálka, úvodní a závěrečný list, způsob řazení stran a způsob číslování …)
 • práci pište stylem Times New Roman, velikostí písma 12, proložení znaků je možno použít rozšířené a řádkování 1.5 násobné
 • způsob číslování jednotlivých kapitol je na vás a vašem vedoucím
 • nadpisy pište tučným písmem velikostí 14
 • s dalšími dotazy se obracejte na vedoucí vašich prací, popř. na třídní učitele

Řazení stran:

 • obálka 1
 • úvodní strana
 • obsah
 • (vlastní práce)
 • seznam použité literatury a použitých zdrojů
 • přílohy
 • přihláška
 • obálka 2

Poznámka: Tučně vytištěné části budou zpracovány jednotně, podle předem připravených šablon.

Konzultace:

 • konzultační hodiny jsou dány vzájemnou dohodou vaší a vedoucího práce
 • záleží pouze na vás a vedoucím práce, jaký způsob vzájemných konzultací zvolíte a jaký čas jim budete věnovat

–>

Příklady absolventských prací ke stažení: