ZŠ Mnichovická, Kolín > Aktivity > Mezinárodní projekty

Culture Promotes Teaching and Learning

 

Projekt Erasmus+ kampaně KA2 v letech 2019-2021

Culture Promotes Teaching and Learning

  • Koordinátor: ZŠ Kolín V., Mnichovická 62

Partnerské organizace:

Antalya kepez mahmut celalettin okten anadolu imam hatip lisesi, Antalya, Turecko

136 Primary school „Luben Karavelov“, Sofia, Bulharsko

Istituto Comprensivo Santa Caterina, Resuttano, Itálie

Zakladna skola s materskou skolou a SJ Kamenica nad Cirochou, Osloboditelov 204, Slovensko

  • Časový rozvrh mobilit:

Turecko: prosinec 2019

Itálie: duben 2020

Česká republika: červen 2020

Bulharsko: říjen 2020

Slovensko: květen 2021

  • Doba trvání projektu: 24 měsíců
  • Finanční dotace projektu přidělená EU: 36 608 Euro

 

Cílem projektu je nabídnout studentům aktivity, které jim umožní tvořivě využít získaných dovedností a uplatnit je v situacích, které v běžném školním prostředí není snadné navodit. Žáci budou prezentovat svou školu, své město a zemi, vyprávět národní legendy, hrát divadlo, vytvářet projektový online časopis, natáčet videa nebo vytvářet animace a hrát týmové hry se zahraničními žáky. V rámci každé mobility se bude slavit národní den, který bude příležitostí představit hostitelskou zemi. Projekt nabídne možnost realizace všem našim i zahraničním studentům – mohou se zapojit v roli moderátorů v natočeném videu o škole a prohloubit tak svou znalost anglického jazyka, v roli animátorů, kteří video zpracují, kreativců a umělců, kteří se postarají o výtvarnou a hudební podobu projektových aktivit a v roli hostitelů žáků z partnerských škol nebo jejich průvodců během pobytu partnerů v ČR.

Pro žáky nižších ročníků (4. – 6.) jsou připraveny výměnné pobyty se Slovenskem, pro žáky vyšších ročníků výměny s Itálií, Bulharskem a Tureckem. Každá mobilita bude trvat 7 dní včetně cesty, dohromady se uskuteční 5 výměnných pobytů žáků. Mobility se zúčastní 3 učitelé a 5 žáků.

Projektové aktivity umožní žákům i učitelům posílit dovednosti v oblasti digitálních technologií, AJ, týmové spolupráce a kritického myšlení. Součástí každé mobility bude workshop pro učitele z partnerských zemí s cílem vzájemně se motivovat, sdílet zkušenosti a získat příklady dobré praxe.

Žáci, kteří se chtějí podílet na koordinaci jednotlivých fází projektu nebo se zapojit přímo do projektových aktivit tak mohou učinit v Erasmus Klubu. Činnost klubu bude zahájena v listopadu 2019.

 

 

ERASMUS+

Ve školních letech 2017-2019 se naše škola zúčastní dvou projektů Erasmus+ kampaně KA2. První z nich (s názvem Folk Traditions – United in Diversity), ve kterém je naše škola koordinátorem, bude zaměřen na lidové tradice, tance a písně. Účastnit se ho budou žáci 4. – 9. ročníků. Druhý, ve kterém je koordinátorem španělská škola (Historical borders in Europe: Ancient limits, New Opportunities), se pokusí žákům přiblížit vliv Evropské unie na jejich každodenní život – zejména se zaměří na hranice států a jejich proměny. Tohoto projektu se budou účastnit především žáci 8. a 9. ročníků.

 

Folk Traditions – United in Diversity

 

Projekt Folk Traditions – United in Diversity začíná v říjnu 2017 přípravou všech účastníků a spuštěním facebookové stránky projektu. Jeho cílem je seznámit studenty s lidovými tradicemi tří zúčastněných států – České republiky, Slovenska a Španělska. Dalším cílem je zlepšení ICT dovedností našich žáků pomocí tvorby videí, prezentací atd.

Vzhledem k faktu, že všechna tři města, ve kterých se partnerské školy nacházejí (tedy Kolín, Mošovce a Madrid), jsou bohaté historií lidových tradic, budou mít žáci mnoho příležitostí tyto tradice poznat. Žáci si také tance a písně vyzkouší, zúčastní se soutěže lidových tanců a zpěvů Mošovský sedmohlások či festivalu dechové hudby Kmochův Kolín.

Pro žáky nižších ročníků (4. – 6.) jsou připraveny výměnné pobyty se Slovenskem, pro žáky vyšších ročníků výměny se Slovenskem i Španělskem. Každá mobilita bude trvat 7 dní včetně cesty, dohromady se uskuteční 5 výměnných pobytů žáků a jeden výjezd učitelů, dohromady tedy 6 mobilit.

V listopadu 2017 proběhne setkání učitelů v České republice, v průběhu kterého si partnerské školy rozdělí úkoly, povinnosti a dohodnou vše potřebné. V únoru 2018 proběhne první mobilita s žáky – slovenští žáci 4. – 6. ročníků pojedou do České republiky. V květnu 2018 pojedou žáci 7. – 9. ročníků ze Španělska a České republiky na Slovensko. Následovat bude výjezd slovenských a českých žáků vyšších ročníků do Španělska v září 2018. V lednu 2019 proběhne pobyt žáků 4. – 6. ročníků z České republiky na Slovensku. Poslední mobilita se uskuteční v červnu 2019 v České republice, kam se nejen na Kmochův Kolín přijedou podívat španělští a slovenští žáci vyšších ročníků. Všech žákovských mobilit se bude účastnit vždy 5 žáků s doprovodem 2 učitelů.

Protože jsou jedním z hlavních cílů tohoto projektu ICT dovednosti, aktivity, které budou žáci naplňovat, jsou zaměřeny tímto směrem. Po založení facebookové stránky projektu bude následovat skypový rozhovor žáků, kteří se budou projektu účastnit. Žáci poté vytvoří prezentace o lidových tradicích své země. Žáci natočí videa, v nichž budou spolužákům klást otázky týkající se lidových tradic. Tato videa pak nahrají na stránky projektu. Videa budou žáky pořizována také během jednotlivých mobilit. V závěru projektu proběhne zhodnocení, bude testováno zlepšení jazykových dovedností zúčastněných žáků, o projektu vyjde článek na učitelské platformě eTwinning a v místních novinách. Žáci budou v průběhu celého projektu své zkušenosti sdílet se spolužáky.

Doba trvání tohoto projektu je 24 měsíců, od Evropské unie škola na náklady spojené s projektem získala 16445 Eur.

 

Historical borders in Europe: Ancient limits, New Opportunities

 

Projekt Historical borders in Europe: Ancient limits, New Opportunities je zaměřen na vliv Evropské unie na každodenní život žáků a na její přínos. Během projektu se žáci zaměří na pojem a význam slova hranice, na význam státních hranic z historického hlediska a také na cíl Evropské unie tyto hranice potlačit.

Tento projekt je zaměřen především na žáky 8. a 9. ročníků, partnerské školy se nacházejí ve Španělsku (Úbeda), Itálii (Recanati), Portugalsku (Mogadouro), Polsku (Pobiedziska) a Slovinsku (Veržej).

Každá mobilita bude opět trvat 7 dní včetně cesty, v tomto projektu však budou cestovat vždy tři žáci a dva učitelé. V říjnu 2017 se uskuteční setkání učitelů ve Slovinsku, následovat bude výměnný pobyt v Portugalsku v únoru 2018, v Polsku v dubnu 2018. V říjnu 2018 bude naše škola hostit žáky a učitele ze všech ostatních zúčastněných států, v únoru 2019 bude následovat výjezd do Itálie a projekt bude zhodnocen na dalším setkání učitelů ve Španělsku v dubnu 2019.

V průběhu projektu žáci vytvoří hru, která bude testovat znalosti ostatních států o hostitelské zemi. Na základě sledování zpráv na internetu/v tisku žáci vytvoří mediální obraz hostitelské země. Během mobilit budou prezentovat své poznatky a svou zemi. Výstupem budou portfolia, která by mohla fungovat jako průvodce pro zájemce o cestování v dané zemi. Dalším výstupem bude vícejazyčný slovník, který vznikne ze slovní zásoby jazyků zúčastněných zemí, která se týká se projektu.

Doba trvání tohoto projektu je 24 měsíců, od Evropské unie škola na náklady spojené s projektem získala 17425 Eur.

 

Mezinárodní projekt eTwinning – Me and my family

 

Ve školním roce 2016/2017 se naše škola na platformě eTwinning zúčastnila projektu Me and my family. Projektu se zúčastnili žáci třídy 5. B, kteří sdíleli informace o své rodině, koníčcích atd. prostřednictvím plakátů, jež vytvářeli v hodinách anglického jazyka. Projektu se účastnili žáci z České republiky, Polska, Ukrajiny, Dánska a Španělska. Práce žáků jsme nahráli na eTwinningové stránky našeho projektu, kde si je mohli prohlédnout a okomentovat zbylí účastníci.

Díky projektu si žáci dokázali, že už v pátém ročníku jsou schopni komunikovat v cizím jazyce. Naučili se novou slovní zásobu, kterou k vytvoření projektu potřebovali, získali informace o tom, jak se žije dětem jinde v Evropě, jak jsou si jejich zájmy a záliby podobné. Cíl projektu, tedy přiblížit žákům život jejich zahraničních vrstevníků a ukázat jim, že jsou si podobní, se podařilo naplnit. Žáky práce na projektu bavila, byli hrdí, že jsou schopni cizojazyčné komunikace.

Platformu eTwinning jsme také využili při hledání partnerů pro KA2 projektu Erasmus+. Díky eTwinningu se naše škola stala součástí projektu Ancient Borders in Europe: Ancient limits, new opportunities, který se zaměří na význam Evropské unie pro každodenní život žáků. Naši žáci se tak zúčastní výměnných pobytů s žáky z Portugalska, Španělska, Itálie, Slovinska a Polska.

Ve školním roce 2017/2018 plánujeme s prací na platformě pokračovat – na stránky eTwinningu budeme přidávat články o Erasmus+ projektech, kterých se budeme účastnit, pokusíme se zapojit do dalšího on-line projektu, navážeme nové kontakty s učiteli ze zemí Evropské unie.

ERASMUS +  – Projekt Orbis Pictus

Projekt Orbis Pictus – Nové horizonty navázal na předešlé mezinárodní projekty a umožnil naší škole další rozvoj. Projekt korespondoval s charakterem naší školy, která vzdělává jak žáky nadané, tak i žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.  Naším cílem je poskytnout jim kvalitní vzdělání, a proto jsme v našem projektu usilovali o rozšíření kompetencí našich učitelů, abychom zvýšili jejich odborný rozvoj, který má následně vliv na kvalitu výuky. V rámci výuky cizích jazyků šlo nejenom o rozvoj jazykových kompetencí vyučujících, ale zejména i o to, aby učitelé začali pracovat novými výukovými metodami a následně tím motivovali žáky k úspěšné práci.

Cílovou skupinu tvořili pedagogové naší školy, kteří čerpali nové inspirace pro svou další práci. V rámci projektu měli tři pedagogové možnost absolvovat jazykový kurz angličtiny. Kurz byl určen pro učitele anglického jazyka 1. stupně a umožnil pedagogům rozvinout a upevnit své jazykové znalosti a dovednosti, překonat ostych a jazykovou bariéru při komunikaci v cizojazyčném prostředí.

Pro aprobované učitele anglického jazyka byly určeny metodické kurzy ve Velké Británii, které se zaměřovaly nejenom na rozvoj jazyka, ale zejména na nové výukové metody, které byly zaměřeny na komunikaci, rozvoj ICT dovedností, metodu CLIL a další. V rámci kurzů navázali učitelé kontakty s ostatními pedagogy evropských zemí, které mohou dále rozvíjet v rámci dalších projektů Erasmus+, vyměnili si vzájemné zkušenosti, poznali historii, tradice i současnou kulturu hostitelské země.

Pro dalších 12 pedagogů bylo určeno stínování v základní škole Ulubatli Hasan Orta Okulu v tureckém Izmitu a v Základní škole J. Kollára Mošovce na Slovensku. Pedagogové měli v rámci stínování za cíl strávit jeden až dva týdny ve školách, kde sledovali práci svých kolegů. V rámci stínování se aktivně zapojili do výuky a vyzkoušeli si výuku anglického jazyka, matematiky, hudební výchovy, tělesné výchovy, výtvarné výchovy a dalších předmětů v zahraničních partnerských školách. V rámci tohoto projektu se však také seznámili s chodem školy, kde načerpali nové zkušenosti a poznatky, seznámili se s místní kulturou atd.

V průběhu projektu rozvíjeli všichni pedagogové své kompetence v oblasti komunikace, svých odborných znalostí, tvořivosti. Učili se nejenom znát, ale i respektovat jiné kultury, bourat stereotypy a získávat evropský rozměr myšlení. Rozvoj všech těchto dovedností měl dopad nejenom na pedagogy, ale následně i na naše žáky. Významným přínosem projektu Orbis Pictus – Nové horizonty byl nejenom profesionální rozvoj pedagogů, ale zejména motivace k dalšímu celoživotnímu učení a učení se cizím jazykům.

V rámci projektu jsme plánovali zorganizovat minimálně 18 mobilit s následným dopadem na ostatní pedagogy a žáky včetně rodičovské komunity a veřejnosti. Realizovali jsme dokonce 22 mobilit. Výsledkem byly výstupy ve formě přímé pedagogické činnosti, besed, po realizaci jazykových kurzů i vyšší kvality jazykového vzdělávání v naší škole. Do budoucna nadále počítáme s pokračováním evropské spolupráce mezi školami.