ZŠ Mnichovická, Kolín > Základní informace

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62

Mnichovická 62, Kolín 5, 280 02
321 720 398   skola@5zskolin.cz   identifikátor datové schránky: hi3g2qs
IČ: 48663794   DIČ: CZ48663794  zřizovatel: http://www.mukolin.cz

facebook: https://www.facebook.com/groups/5zskolin/

Bezhotovostní platební styk
2564372319/0800

Ředitelka školy
PhDr. et Mgr. Iva Lokajová
601 308 551
iva.lokajova@5zskolin.cz

Zástupce ředitelky školy
Mgr. Jan Chvojka
603 885 857
jan.chvojka@5zskolin.cz
Úplná základní škola

Vzdělávací program
1. – 9. třída dle Škole úsměv sluší – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; č.j. 31-08/2017

Forma hospodaření
Právní subjekt, příspěvková organizace

Budova školy
18 tříd,  5 oddělení školní družiny
2 učebny informatiky, cvičná kuchyň, tělocvična,
jazyková učebna, učebna fyziky a chemie, učebna humanitních předmětů a učebna přírodovědných předmětů

 

GDPR – Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti  Nařízení Evropské unie známé pod zkratkou GDPR. Toto nařízení má zvýšit ochranu citlivých informací. Jako jiné organizace musí i naše škola postupovat v souladu se zásadami tohoto nařízení.

GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Správci a zpracovatelé osobních údajů jsou povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Zuzana Málková

Equica, a.s. – Rubeška 215/1 – 190 00 – Praha 9  email: zuzana.malkova@equica.cz

Mobil +420 602 316 292 – Telefon +420 281 093 500 – Fax +420 281 093 506

 

Správce osobních údajů:

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62

Mnichovická 62

280 02 Kolín

 

Informační memorandum (informace o zpracování osobních údajů) naleznete zde: Informační_memorandum_Základní škola Kolín V., Mnichovická 62

V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obraťte na kancelář školy písemnou formou, a to následujícím způsoben:

▪ osobním předáním písemné žádosti

▪ elektronickou poštou na adresu skola@5zskolin.cz

▪ datovou schránkou: hi3g2qs

 Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 1. Název

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62, okres Kolín, příspěvková organizace.

 1. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola a školní družina.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

 1. Organizační struktura

Základní škola IZO: 048663794 – 1. a 2. stupeň umístěn na adrese: Mnichovická 62, 280 02 Kolín

Školní družina IZO: 113300263 – umístěna na adrese: Mnichovická 62, 280 02 Kolín

 1. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Mnichovická 62, 280 02 Kolín.

Adresa kanceláře pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny:    Po-Pá 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00.

Telefonní čísla:   321 720 398,  601 308 551

Internetové stránky:    www.5zskolin.cz

Adresa e-podatelny – škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa:    skola@5zskolin.cz

Datová schránka:hi3g2qs

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  2564372319/0800, Česká spořitelna.

 1. IČ: 48663794
 1. DIČ: CZ48663794
 1. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

 1. a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,
 2. b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrika),
 3. c) doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 4. d) vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),
 5. e) výroční zprávy o činnosti školy,
 6. f) třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
 7. g) školní řády škol a vnitřní řády školských zařízení, rozvrhy vyučovacích hodin,
 8. h) záznamy z pedagogických rad,
 9. i) kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,
 10. j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
 11. k) personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,
 12. l) zřizovací listina,
 13. m) plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 14. n) program poradenských služeb ve škole,
 15. o) spisový a skartační řád,
 16. p) vnitřní kontrolní systém,
 17. q) směrnice k poskytování informací (veřejný přístup k informacím),
 18. r) dokumentace v oblasti BOZP,
 19. s) dokumentace v oblasti požární ochrany,
 20. t) směrnice v oblasti účetnictví:
  • rozpočet a pravidla čerpání FKSP,
  • inventarizace,
  • oběh účetních dokladů,
  • evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  • odpisový plán,
  • účetní knihy a sestavy.
 21. u) organizační řád,
 22. v) vnitřní (platový) předpis,
 23. x) koncepce dlouhodobého rozvoje školy,
 24. y) úplata za vzdělávání a školské služby.

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v elektronické podobě v úředních hodinách v kanceláři a ředitelně školy (viz. bod 4).

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedených html adresách:

8.2 Údaje o rozpočtu:

Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na této adrese:  https://www.5zskolin.cz/nase-skola/rozpocet-skoly/

 1. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v kanceláři školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu skola@5zskolin.cz žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím kanceláře a ředitelny školy na adrese Mnichovická 62, 280 02 Kolín, a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 1. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajského úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 1. Formuláře

Organizace používá následující formuláře:

Uvedené formuláře jsou k dispozici v písemné podobě v kanceláři a ředitelně školy.

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve školách

 1. Předpisy

Nejdůležitější používané právní předpisy

 1. Úhrady za poskytování informací

Pořízení kopie informace na papír – 1 strana A4 černobíle: 2.00 Kč.

 1. Licenční smlouvy

Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí v ředitelně školy v úředních hodinách (viz. bod 4) a v informačním boxu, který se nachází v 1. patře budovy školy.