ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás i širší veřejnost seznámili s činností školního poradenského pracoviště v naší škole.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů.

Naše ŠPP v současné době tvoří:

školní psycholog: PhDr. Josef Opočenský

Konzultační hodiny:                               Kontakty:

středa: 8:00 – 14:00                                  tel.: 602 389 733

čtvrtek: 8:00 – 14:00                                josef.opocensky@5zskolin.cz

Konkrétní čas konzultace lze domluvit na uvedených kontaktech.

 

školní speciální pedagog: Mgr. Vlasta Dubinová

Mgr. Hana Polívková (projekt KIPR)

Konzultační hodiny:                               Kontakty:

pondělí: 7:00 – 14:00                                tel.: 731 468 644

úterý: 7:00 – 12:00                                    vlasta.dubinova@5zskolin.cz

individuální konzultace dle domluvy

 

školní výchovný poradce: Mgr. Šárka Růžková

Konzultační hodiny:                               Kontakty:

úterý: 10:00 – 11:00                                  tel.: 601 308 547

čtvrtek: 15:00 – 16:00                                sarka.ruzkova@5zskolin.cz

individuální konzultace dle domluvy

 

školní metodik prevence: PhDr. et Mgr. Iva Lokajová

Konzultační hodiny:                               Kontakty:

středa: 14:00 – 16:00                                tel.: 601 308 551

iva.lokajova@5zskolin.cz

Program poradenských služeb ve škole

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy, a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • provádět kariérové poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

 1. A) poradenské pracovníky školy
 • výchovný – kariérní poradce
 • školní metodik prevence
 • školní psycholog
 • školní speciální pedagog
 1. B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole
 • třídní učitel
 • učitel – metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro nadané žáky)
 • asistent pedagoga

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

Náplň pracovníků ŠPP:
Školní speciální pedagog zejména:
 • koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole
 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace
 • provádí speciálně – pedagogické diagnostické činnosti
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • metodicky vede asistenta pedagoga
 • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
 • koordinuje spolupráci s PPP, SPC a dalšími specializovanými pracovišti
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
Výchovný poradce zejména:
 • spolupracuje se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
 • pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese
 • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • o své činnosti si vede písemné záznamy
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí škol
 • spolupracuje s pedagogy při realizaci adaptačních kurzů
 • připravuje program kurzu „Předcházíme závislostem pro 7. – 9. ročník“
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

 

Školní metodik prevence zejména:
 • spolupracuje se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
 • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • sleduje aktuální situaci ve škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

 

 

           Školní psycholog zejména:

 • spolupracuje při zápisu do 1. ročníku základního vzdělání
 • zjišťuje sociální klima ve třídě (pedagogicko – psychologický přístup)
 • provádí screening, ankety, dotazníky ve škole a školní sociometrii,

depistáž žáků se sociálním znevýhodněním

 • vede individuální případovou práci se žáky v osobních problémech
 • provádí krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky s rodiči a pedagogické pracovníky
 • věnuje se prevenci školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, konzultace)
 • využívá techniky a hygienu učení určenou pro žáky
 • vede skupinovou a komunitní práci s žáky
 • koordinuje preventivní práci ve třídě
 • podporuje spolupráci třídy a třídního učitele
 • zajišťuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultuje s rodiči (popř. zákonnými zástupci) výukové a výchovné problémy dětí
 • pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 • poskytuje metodickou pomoc třídním učitelům,pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním
 • koordinuje poradenské služby poskytované ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence) a mimo školu (školské a zdravotnické poradenské zařízení, neziskové organizace zabývající se školou a mládeží atd.)
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka