Ze života parlamentu

Tak po dvou měsících fungování školního parlamentu můžeme říci, že máme za sebou první výsledky naší práce. Do našich nových „ skříňkových“ šaten byla dána lavička, pro ty, kteří nechtějí balancovat u skříňky. Dojíždějící žáci z 2.stupně mohou před vyučováním (pokud jejich autobus přijíždí po7.hodině) pobývat po přihlášení v ředitelně v teplé třídě.

Nezapomeneme – parlament se schází v tradičním čase STŘEDA od 7.15. h.

Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáku za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Školní Parlament je součástí Školního vzdělávacího programu. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana. Práce na půdě Školního parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte.

Svou činnost Školní parlament zaměřuje na:

 • zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
 • hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
 • podíl při organizování chodu školy

Školní parlament má povinnost:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
 • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 • dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst
 • přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy
 • být reprezentantem školy

Školní parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy
 • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím

Cíl Školního parlamentu:

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
 2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 3. Připomínat dodržování školního řádu.
 4. Pomáhat s organizací akcí tříd.
 5. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
 6. Prezentovat svoji práci ve školním časopise a na webových stránkách školy.