ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka Základní školy Kolín V., Mnichovická 62 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

volby do školské rady

Školská rada má 6 členů:
– 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků
– 2 členy volí pedagogičtí pracovníci
– 2 členy jmenuje zřizovatel

Volby členů školské rady, kteří v ní budou zastupovat rodiče nezletilých žáků, se uskuteční na třídních schůzkách ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 15.00 hod. – 16. 00 hod. v budově školy.

Oprávněné osoby, kterými jsou dle zákona 561/2004 Sb. všichni zákonní zástupci žáků, navrhují kandidáty na členství ve Školské radě. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Do kandidátky se mohou přihlásit zájemci o práci ve školské radě do 17. 11. 2017, a to písemně na adrese školy nebo emailem na adrese: skola@5zskolin.cz.

Volební období je tříleté od 1. 1. 2018 -31. 12. 2020.

Kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy. Volební komise zajistí, aby všichni oprávnění voliči měli k dispozici kandidátní listiny.

 

V Kolíně dne 27. 10. 2017                             PhDr. Mgr. Iva Lokajová, ředitelka školy